top of page

טיפול זוגי

הטיפול הזוגי מאפשר לבני הזוג לשוחח באופן פתוח ולבטא את הקושי שביחסיהם בביטחון.


לעתים הקושי נובע מתקשורת לקויה והדרך לשינוי מתחילה בפיתוח דרכים להקשבה הדדית, להבנה רבה יותר ולליבון עמדות שונות. לא פעם הקושי בזוגיות נובע ממקום עמוק יותר: לעתים משוני ערכי או מהבדלי מנטליות. הבנה של השוני מביאה לפתיחות רבה יותר של בני הזוג וליחסים הדדיים טובים יותר.

בדרך כלל התבנית של הזוגיות של הורינו, אליה נחשפנו בילדותנו, משפיעה על דפוס הזוגיות שאנו יוצרים בבגרותנו - אם כחיקוי של המודל שעמד לנגד עיננו, או דווקא להיפך, בבניית מודל מנוגד.

 

לעתים הקושי נובע דווקא מדפוס היחסים שהיה לנו בילדותנו, עם כל אחד מהורינו. באופן לא מודע אנו משחזרים דפוס זה ביחסים המשמעותיים עם בן הזוג. אנו נמשכים לאנשים המזכירים לנו דפוס זה, מתאהבים בהם גם כשהקשר בעייתי. הבנה של דפוס זה מסייעת לערוך שינוי ולהבנות את הזוגיות שלנו באופן שמשרת אותנו, ואינו משחזר עוד פגיעות מן העבר. תהיה זו זוגיות המותאמת לצרכינו.

טיפול זוגי

במפגשים נתייחס לממדים השונים של הקושי, נבין את מהותו ונתקדם צעד צעד לבניית זוגיות טובה יותר.

bottom of page